Site announcements

Picture of TesterPRO Admin
Trình tự học tập cho nghề Kiểm định, nghề Lập trình, nghề Quản trị dự án IT
by TesterPRO Admin - Friday, 9 March 2018, 10:19 AM
 

Nghề Kiểm định viên (tester)              Nghề Lập trình viên (dev).          Nghề Quản trị dự án IT (IT project manager)


    (Tester: Xem hình lớn).                               (Dev: Xem hình lớn).                         (IT Manag:  Xem hình lớn)

Read the rest of this topic
(32 words)
 Available courses