Các kỹ năng mềm, bổ trợ cho kỹ thuật chính, phục vụ công việc về Công nghệ thông tin (IT) sau này.

These are softskills needed, which support for IT students.

Yêu cầu:
Hãy xem clip dưới đây (YouTube) và trả lời phần bài tập viết luận bên dưới.